Рейтинг:

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

 • навършени 16 години към датата на подаване на документите;
 • здравословно състояние, позволяващо обучението по желаната професия (удостоверява се с медицински документ);
 • входящо образователно равнище – в зависимост от прилежащата степен на професионална квалификация (СПК) на професията/специалността, по която ще се провежда обучението.

Изисквания за завършено образование при обучение по професии/специалности:

с първа СПК - завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване;
с втора СПК - завършен първи гимназиален етап (Х-ти клас);
с трета СПК – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.

 • входящо квалификационно равнище – документ, доказващ проведено професионално обучение. Изисква се само за продължаващо професионално обучение.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Документите за записване в курс за професионално обучение може да изтеглите:
 

 • за професионално обучение за придобиване на СПК по професия (пълен курс) от ТУК >>
 • за професионално обучение по част от професия от ТУК >>
   

Други необходими документи, които следва да бъдат представени при записване:

 • копие на документ за завършена степен на образование (в зависимост от изискванията на съответната СПК за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище);
 • медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата;
 • актуални снимки (цветни в анфас, на матирана хартия, отговарящи на изискванията на приложение № 5, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи);
 • копие от преводно нареждане за платена такса, ако тя е внесена по банков път;
 • документ за самоличност за контролно сверяване на данните във връзка с издаване на документ, удостоверяващ проведено професионално обучение.
   

***Преди да изпратите документите, проверете за начални дати на стартиране и свободни места за избраната от Вас специалност, като се свържете с Учебен отдел.


АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

ЦПО към „Хармония 1“ ООД

ж.к. Овча купел, бул. Монтевидео 21 (зад НБУ)

151-во НСУ, сграда 2, ет. 4

гр. София 1618

Учебен отдел: тел.02/955 98 06; GSM:0889 865 000 (от понеделник до петък: 9:00 ч. – 17:00 ч.)

 

ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ПО БАНКОВ ПЪТ:

"Уникредит Булбанк"АД

"ХАРМОНИЯ1" ООД

IBAN: BG97UNCR96601028015507

BIC: UNCRBGSF

***В основание за плащане посочете: такса за обучение, трите си имена и професията/специалността, по която ще се обучавате.