ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ВАЛИДИРАНЕ

Център за професионално обучение към „Хармония 1” ООД (ЦПО към „Хармония 1” ООД) е лицензиран със Заповед на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) от 18.03.2009 г., с номер на лицензия 200812729.

До 2018 г. Центърът е вече с шест приложения за разширяване и допълване на Лицензията, даващи правото на институцията да провежда и удостоверява професионални обучения по 361 специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

От януари 2010 г. ЦПО към „Хармония 1“ ООД има сключено Споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички лицензирани от нея професии и специалности за професионално обучение, по силата на което са обучени над 3000 души по някои от следните професии: 
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
 

ЦПО към „Хармония 1“ ООД провежда ВАЛИДИРАНЕ на професионални знания, умения и компетентности по професиите и специалностите, за които е провеждал или провежда обучение.

В процеса на валидиране се установяват и признават професионални знания, умения и компетентности, които са придобити чрез неформално обучение (извън системата на на професионалното образование и обучение) или информално учене (самостоятелно придобити умения, вкл. и чрез работа).

Лицензия и приложения за професии/специалности: 

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
 

От януари 2010 г. „Хармония 1“ ООД има сключено Споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по ключови компетентности 2 (общуване на чужд език) за всички изброени чужди езици за нива:

Английски език - А1, А2, В1

Немски език - А1, А2, В1

Френски език - А1, А2, В1

Испански език - А1, А2, В1

Гръцки език - А1, А2, В1

Италиански език - А1, А2, В1

Турски език - А1, А2, В1

Руски език - А1, А2, В1

Китайски език - А1, А2, В1

 

От януари 2010 г. „Хармония 1“ ООД има сключено Споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички изброени ключови компетентности:

·         Дигитални компетентности :

 • Компютърно обучение - Word, Excel, Power Point, Internet 
 • Работа с MS Word. Работа с MS Excel.
 • Работа с Internet и MS Power Point 
 • Защита на информацията

 Други:

 • Общуване и комуникация
 • Умения за работа в условия на стрес
 • Умения за работа в екипЕфективно управление на времето
 • Управление на конфликти
 • Лидерски умения
 • Предприемачество
 • Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда

 

ОБУЧЕНИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
 

В „Хармония 1“ ООД и ЦПО към „Хармония 1” от 2009 г. се проведеждат обучения по Европейски програми:

 • 2009 г. по програма ФАР – обучени 10 лица по специалност „Застрахователно и осигурително дело“;
 • 2010 г. по програма „Отново на работа” - обучени 85 лица над 55 г. по специалност „Застрахователно и осигурително дело;
 • 2011 г. по фаза 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ - обучени 80 лица по професия „Организатор на туристическа агентска дейност”;
 • 2011 г. по схема „Развитие” - обучени 18 безработни лица и 400 лица от „Български пощи” АД по професия „Организатор на туристическа агентска дейност“;
 • 2010 – 2012 г. по схема „Аз мога повече” на ОП „Развитие на човешките ресурси“ - обучени 60 лица по професионални направления и ключови компетентности (КК2): английски език, немски език, френски език;
 • 2013 г. по фаза 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси“– обучени 85 лица „Обучение на обучители“ за лица над 55 г. на служители на Български пощи;
 • 2013 г. по схема „Аз мога повече” на  ОП „Развитие на човешките ресурси“ – обучени 542 лица по професионални направления и 58 лица за ключови компетентности (КК2): английски език, немски език, френски език, испански и гръцки език;
   

2013 г. по специализирана програма за Първоначално обучение на охранители - обучени 500 лица;
 

 • 2014 г. като изпълнител на обществена поръчка по ОП „Развитие на човешките ресурси“- обучени 10 лица до 29 г. възраст за част от професията по специалност „Бизнес-администрация“ 600 часа;
 • 2014 г. като изпълнител на обществена поръчка от Областна администрация Хасково, по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България, в гр. Хасково - обучени 15 лица по ключова компетентност за повишаване на знанията по „Хотелиерство и ресторантьорство“;
 • 2015 година - обучени над 700 лица по професионални направления, както и над 200 лица по ключови компетентности (КК2);
 • периода 2016 - 2019 г. по схемите на ОП „Развитие на човешките ресурси“: „Ваучери за заети лица“, „Ново работно място“ - обучени над 1 000 лица;
 • от началото на 2020 г. се обучават лица по схема „Умения“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
   

От началото на 2019 г. „Хармония 1“ ООД участва като партньор в проект по програма Еразъм+ Joint Qualification for Export Specialists (DIVET).
 

DIVET е проект, който се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“, в периода януари 2019 г. - декември 2020 г. Партньорите по проекта, сред които са 3 организации за професионално образование и обучение, имат за цел разработване на съвместна квалификационна програма за обучение по нова професия: Специалист по онлайн експортни дейности. Теоретичната част от обучението е с продължителност 480 учебни часа, които включват: 362 часа самообучение чрез онлайн платформа и 118 часа присъствения занятия. Практическата част от обучението включва тримесечен стаж в експортно-ориентирани фирми, където обучаващите се ще имат възможност да приложат уменията си за осъществяване на продажби чрез интернет и социалните медии.

 

Наши партньори, по чийто договори с МТСП са обучавани техни служители, в последните години са:

Корпорекс ООД, Видеа Маркет ЕООД, Фенелия ООД, Мат ООД, Хемус ООД, Елос ООД, Заря-2000 АД, Металстрой АМС ООД, Кооперация Синвекс, Цитро ЕООД, Гермето ООД, Еврометалстрой АД, Мастерпластик АД, Мирафиори Колори ООД, Община Чипровци, Община Джебел, Елфитурс ООД, Мал-Мук хоум АД, Полипрес ООД, Яско Комерс ЕООД, Дзобеле АД,  Хрансервизинжинеринг АД, Симбула ЕООД, Стройтранс 2011 ООД, Еър Макс ООД, София Клийн Еиджънси ЕООД, Вали 10 ЕООД, Ивико ЕООД и др.

„Хармония 1” ООД има дългосрочни договори за обучение на кадри от охранителния бизнес.