Рейтинг:
Average: 5 (34 votes)

Цели:

 Осигуряване на условия за информиране, професионално и кариерно ориентиране на заети и безработни лица, навършили 16 годишна възраст, за придобиване на умения и компетентности, търсени от работодателите и успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;

 Повишаване качеството, мобилността и адаптивността на работната сила в съответствие с динамично изменящия се пазар на труда;

 Насърчаване на активното поведение на пазара на труда чрез изграждане на умения за търсене на подходяща работа;

 Подпомагане на прехода от обучение към заетост и от безработица към заетост чрез информиране за актуалните тенденции на пазара на труда - търсенето и предлагането на работна сила;

 Развитие на предприемачеството чрез професионално ориентиране и консултиране на начинаещи предприемачи, микро, малки, средни и големи предприятия;

 Формиране на политика и практика за ориентиране през целия живот в съответствие с Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Европейската стратегия по заетостта, Меморандума за учене през целия живот, Европейската програма за учене на възрастни, Програмата „Нови умения за работни места”, специфични за страната препоръки на Европейската комисия и др.


Задачи:

1.Услуги по информиране и кариерно и професионално ориентиране на безработни лица, които включват:

а) оценка на собствените компетенции;

б) информиране и консултиране за желаните професии и /или групи професии, търсени на пазара на труда;

в) информиране относно възможностите за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, обучения за развитие на ключови компетентности, с цел развитие на знания и умения за успешно интегриране на пазара на труда;

в) придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес, самостоятелно или в съдружие;

г) мотивиране за започване на работа, обучение в необходимите умения за кандидатстване за работа.

2. Услуги по информиране и кариерно ориентиране на заети лица, даващи им възможност за:

а) запазване на съществуващото работно място;

б) повишени възможности за кариерно развитие на работното място;

в) повишаване на професионалната квалификация или преквалификация, развитие на ключови компетентности, с оглед оптимизиране на пригодността им за заетост;

г) Мотивационни обучения за реализация в друга професия

3. Формиране на нагласа в обществото за непрекъснато ориентиране през целия живот като ключов фактор за успешна професионална и личностна реализация;       

4. Осигуряване на лесен достъп до информация и популяризиране дейността на центъра, чрез издателска и рекламна дейност, пресконференции, презентации, уебсайт и др.

5. Организиране на кръгли маси, семинари, работни срещи и други по проблемите на професионалното ориентиране и кариерното развитие

Разработени са обективни индикатори за изпълнение на целите включващи външна оценка, самооценяване и обратна връзка от страна на клиенти и партньорски организация. В края на всяка календарна година директорът изготвя отчет по индикаторите за изпълнение на целите и го представя на обсъждане от разширено общо събрание на собственици, служители и наети на граждански договор лица в ЦИПО. В зависимост от изпълнението на целите за календарната година се изготвя и кракосрочен и средносрочен план за следващата година


Основни групи клиенти

Клиентите в Центъра за информация и професионално ориентиране са от следните групи:

 Учащи се, или наскоро завършили основно или средното си образование, студенти или отпаднали от образователната система лица над 16 годишна възраст, на които предстои да направят избора в кариерното си развитие;

 Безработни лица за оценка на компетенциите, за реализация на пазара на труда, стартиране на собствен бизнес или умения за започване на работа;

 Заети лица, желаещи да запазят съществуващото работно място или да изберат нови насоки на кариерното си развитие чрез повишаване на квалификацията или придобиване на нови компетентности


Пакет от услуги, които предоставя центъра

Вид дейност

ДА

НЕ

Задължителни

Информиране и самоинформиране

X

 

Кариерно консултиране

X

 

Оценка на случай

X

 

Допълнителни

Психологическо подпомагане

X

 

Активиране и мотивиране

X

 

Застъпничество

Х

 

Групи за взаимопомощ

X

 

Управление на таланта

X

 

Менторство

X

 


Екипът от специалисти, които осъществяват професионалното ориентиране консултиране и информиране въз основа на приетата методология и нормативните изисквания за гореизброените дейности  разполага със следните инструменти и процедури за осигуряване на услугите:

 Процедура за периодично актуализиране на предоставяната информация;

 Разнообразен, систематичен и унифициран инструментариум от въпросници, тестове, задачи за самоподготовка, формуляри и др.

 Опорни точки при оценяване на казус от практиката на кариерен консултант

 Процедура за периодично актуализиране на информацията за пазара на труда, формуляри и унифицирани въпросници

 Обща методика за извършване на дейността по психологическо подпомагане

 Процедура по извършване на дейността по застъпничество

 Методика и техники за водене на група за взаимопомощ

 Психологически подходи и техники за управление на таланта

 Списък от лица които са готови да осъществят менторство


Основните задачи, които се изпълняват във връзка с осигуряване на услугите са свързани и с осигуряване на специализирани информационни материали и продукти:

А) психологически въпросници, въпросници за професионално ориентиране;

Б) информационни папки за професии по браншове - съдържат информация за изпълняваните задачи и дейности, психо-физически и личностни изисквания към упражняващия професията, възможности за обучение, трудово възнаграждение, перспективи за трудова реализация, повишаване на квалификацията и кариерно развитие.

В) информационни папки за учебните заведения и обучаващи организации;

Г) мултимедийни презентации, които дават нагледна информация с текст и снимков материал за професиите по групи, тяхната взаимозависимост и необходими изисквания.

 


 

Български