Alt
Рейтинг:
Average: 5 (4 votes)


Често задавани въпроси за безплатното обучение


1. Лицензиран ли е Център за професионално обучение Хармония? Колко хора са се обучили и квалифицирали в ЦПО Хармония?

Център за професионално обучение Хармония е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ през 2009 година, с номер на лицензия 201514039.

В нашия сайт може да видите всичките лицензии

НАПОО поддържа регистър на Центровете за професионално обучение, достъпен на интернет страницата на агенцията

/напишете в търсачката Хармония и след като ви зареди резултата кликнете на номера на лицензията и ще ви изброи всичките лицензирани специалности/

В ЦПО Хармония са обучени над 3 000 души, както по част от професии, така и по цели професии.

2. Какви документи са необходими при записване за професионално обучение?

 • 1 бр. снимка /за част от професия/ или - 3 бр. снимки /за цяла професия/;
 • копие от документи за завършено образование– /средно и висше/;
 • медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа. Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не Ви е противопоказна.
 • заявление, личен картон и договор за обучение – по образец на ЦПО Хармония.  Попълват се в Учебен отдел или изпратени в електронен вариант на кандидата за обучение се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Хармония.

3. Какъв документ се издава при приключване на безплатното дистанционно обучение за част от професия?

При приключването на обучение за част от професията се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение с номенклатурен номер 3-37 по Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета.

4. Каква е разликата между Удостоверение и Свидетелство?

Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Със Свидетелството за професионална квалификация 3-54 се присъжда професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.

Всички документи, които ЦПО Хармония издава са налични в регистъра на Националната агенция за професионално образование и обучение.

5. Мога ли да продължа обучението в ЦПО Хармония за получаване на Свидетелство за професионална квалификация?

Всички лица, обучени безплатно, получават преференциални оферти за продължаване обучението си в Хармония за получаване на Свидетелство за професионална квалификация при следните цени:

 • За 1-ва степен – такса 300 лв.
 • За 2-ра степен – такса 350 лв.
 • За 3-та степен – такса 400 лв.

6. Каква е разликата между 1-ва, 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация?

Всяка специалност, по която се провежда обучение има свои код по Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Това е пълен списък на професиите и съответните специалности към тях са посочени със съответната им степен на професионална квалификация. Тя се определя от броя на учебните часове, необходими за достигане на степента, както следва:

 • 1-ва степен - 300 часа
 • 2-ра степен - 660 часа
 • 3-та степен - 960 часа

8. Колко време продължава обучението за част от професия?

Продължителността е до 3 месеца по изготвен график от ЦПО Хармония.

9. Колко време продължава обучението по цялата професия?

Продължителността на обучението е според квалификационната степен на професията (специалността) е до девет месеца за 3-та степен, до шест месеца за 2-ра степен и до четири месеца за 1-ва степен

10. Заплащат ли се държавните изпити по теория и по практика?

Държавните изпити по теория и практика не се заплащат.

11. Какво представляват изпитите по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията?

Всяко обучение за част от професията приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни и са задължително присъствени  - в учебната база на ЦПО Хармония. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. ЦПО Хармония запознава обучаемите с формата на изпитите до един месец преди профеждането им.

Изпитът по теория е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита.

Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност. Провежда се под формата на защита на заданието.

12. Какво представлява държавните изпити по теория и практика на професята и специалността?

Държавните изпити се провеждат аналогично на посочените във въпрос 12, но на база утвърдена Национална изпитна програма от министъра на МОН. Тяхното провеждане е след завършено успешно обучение по цялата професия. След успешно приключило обучение и успешно положени държавни изпити се присъжда степен на професионална квалификация и се издава Свидетелство с номенклатурен номер 3-54.

13. Може ли да се проведат държавни изпити за дистанционно обучение през платформата за обучение?

Не, изпитите задължително са присъствени. ЦПО Хармония насрочва изпитите в почивни дни /събота и неделя/ за удобство на пътуващите лица извън София.

14. Дължа ли някаква сума при неуспешно завършване?

Не, не се дължи сума при неуспешно завършване.

15. По какъв начин се провежда дистанционното обучение?

Преди стартиране на дистанционно обучение, обучаемите трябва да са разгледали платформата за дистанционно обучение Мудъл и да са прочели инструкциите за обучение. /вход от сайта на ЦПО Хармония/

Всяко лице получава 7 дни преди започването на обучението потребителско име и индивидуална парола за достъп до платформата за дистанционно обучение, както и график за видео консултации, лекции и тестове по всеки един предмет. Видео консултациите се провеждат в извънработно време – вечер. Те не са задължителни като присъствие, но са желателни за по-лесно усвояване на материала по съответния учебен предмет. По всеки предмет има лекционен материал и достъпът до него е свободен по време на цялото обучение. Оценяването по всеки предмет завършва с тест, който е също дистанционен и се намира в платформата за дистанционно обучение - достъпът до него е свободен също по време на цялото обучение. Всяко лице има право на един опит за решаване на теста. Ако поради технически проблем /разпад на интернет връзката или др./ теста не може да бъде завършен и системата генерира оценка Слаб 2, обучаемото лице трябва да се свърже с учебен отдел на Хармония и да поиска допълнителен достъп с парола.

Приключването на обучението завършва задължително с присъствен изпит по теория и по практика.

16. Как мога да разбера какво ще изучавам по дадената специалност?

В сайта на Хармония има изброени всичките специалности

Кликването върху съответния линк ви води до учебният план със всичките предмети за цялата специалност. Включените предмети в обучението Ви от 150 часа ще бъдат изпратени на посочен от Вас майл 7 дни преди стартиране на обучението с графика за лекции и видео консултациите по тях.

17. Мога ли да се запозная предварително с платформата за дистанционно обучение?

Платформата за дистанционно обучение може да разгледате като гост

18. Къде да открия инструкциите за работа с платформата за дистанционно обучение?

Подробни инструкции за работа с платформата

19. Специалността, която ме интересува към коя професия се отнася и от коя степен е?

На нашия сайт е публикуван списък с всички 361 специалности, за които ЦПО Хармония има лиценз за провеждане на обучение.

20. Къде трябва да си изпратя необходимите документи за записване за обучение?

Получател:

Център за професионално обучение Хармония

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 /зад НБУ/, НСОУ София сграда 2, ет. 4

Любомир Ценов

понеделник до петък – 9:00 ч. – 17:00 ч.

GSM:0898216923

21. Къде мога да намеря пълен списък с всички професии и специалностите към тях, по които може да се провежда обучение в България?

Пълен списък на всички професии и специалности в България е публикуван на сайта на Националната агенция за професионално образование и обучение

22. Мога ли да да получа по-подробно информация за преподавателите в ЦПО Хармония?

Преподавателите в ЦПО Хармония са утвърдени в теорията и доказали се в практиката специалисти. Срещата Ви с тях, въпреки дистанционната форма на обучение, ще бъде по време на видеоконсултациите, за провеждането на които ще получите график при стартиране на обучението.


Често задавани въпроси за платеното обучение


1. Лицензиран ли е Център за професионално обучение Хармония? Колко хора са се обучили и квалифицирали в ЦПО Хармония?

Център за професионално обучение Хармония е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ през 2009 година, с номер на лицензия 201514039.

В нашия сайт може да видите всички лицензии

НАПОО поддържа регистър на Центровете за професионално обучение, достъпен на интернет страницата на агенцията

/напишете в търсачката Хармония и след като ви зареди резултата кликнете на номера на лицензията и ще ви изброи всичките лицензирани специалности/

В ЦПО Хармония са обучени над 3 000 души, както по част от професии, така и по цели професии.

2. Какви документи са необходими при записване за професионално обучение?

 • 1 бр. снимка /за част от професия/ или - 3 бр. снимки /за цяла професия/;
 • копие от документи за завършено образование– /средно и/или висше/;
 • медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа. Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не Ви е противопоказна.
 • заявление, личен картон и договор за обучение – по образец на ЦПО Хармония. Попълват се в Учебен отдел или изпратени в електронен вариант на кандидата за обучение се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Хармония.

3. Какъв документ се издава при приключване на обучението?

При приключване на обучение за част от професията /изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност/ се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение с номенклатурен номер 3-37 по Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета.

При приключване на обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност се издава СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация 3-54 присъждащо професионална квалификация по специалност от дадена професия. Всички документи, които ЦПО Хармония издава са налични в регистъра на Националната агенция за професионално образование и обучение.

4. Мога ли да се явя на изпит без да съм се обучавал и да получа документ за професионална квалификация?

Ако дадено лице е придобило умения, на база упражняване на професия може да валидира знания и умения, влючени в държавното образователно изискване за придобиване на професията.

Процесът на валидиране включва доказване на придобитите знания, умения и компетентности, дообучаване при необходимост и полагане на изпити според документа, който желае да получи: за квалификация по професия или за част от професия.

5. Каква е разликата между 1-ва, 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация?

Всяка специалност, по която се провежда обучение има свои код по Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Това е пълен списък на професиите и съответните специалности към тях са посочени със степента им на професионална квалификация. Тя определя броя на учебните часове за обучение, както следва:

1-ва степен - 300 часа

2-ра степен - 660 часа

3-та степен - 960 часа

6. От коя дата започват платените обучение по всяка една специалност?

Платени обучения по всички специалности стартират в началото на всеки месец (при заявен интерес от обучаемите лица), а цените се формит на база:

 • професионално направление;
 • форма на обучение /присъствена, комбинирана или дистанционна/;
 • от осигурената база за практическите занятия /дали ЦПО Хармония ще я предостави или обучаемото лице/.

От 15.09.2016 година стартират обучение на промоционални цени за 21 специалности – 600 лв, а за всичките останали 241 специалности може да се свържете с Хармония за повече подробности - GSM 0898216923 Любомир Ценов.

7. Колко време продължава обучението за част от професия?

В зависимост от заявеното желание за брой часове и учебните предмети, по които ще се обучава лицето. Това изисква предварително да се запознаете с учебния план за обучение по желаната професия. Всички учебни планове, за които ЦПО Хармония има лиценз за обучение, са налични на нашия сайт.

Сбора от хорариума по предметите, за които е заявено обучение определя времетраенето на обучението.

8. Колко време продължава обучението по цялата професия?

В зависимост от коя степен е дадена специалност:

 • Първа степен - 300 часа - минимум 2 месеца
 • Втора степен - 660 часа - минимум до 3 месеца
 • Трета степен - 960 часа минимум до 4 месеца

Максималната продължителност на всички обучения е 12 месеца в зависимост от разпределението на учебните часове в графика за обучение.

9. Заплащат ли се държавните изпити по теория и по практика?

Не, няма допълнително заплащане в процеса на обучението. Заплаща се таксата за обучението, която може да се плати на две части - половината в началото на обучението, а другата половина преди завършване на обучението.

10. Какво представляват изпитите по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията?

Всяко обучение за част от професията приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни и са задължително присъствени - в учебната база на ЦПО Хармония. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. ЦПО Хармония запознава обучаемите с формата на изпитите до един месец преди провеждането им.

Изпитът по теория е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита.

Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност. Провежда се под формата на защита на заданието.

11. Какво представлява държавните изпити по теория и практика на професята и специалността?

Държавните изпити се провеждат аналогично на отговора ни във въпрос 11, но на база утвърдена Национална изпитна програма от министъра на МОН. Тяхното провеждане е след завършено успешно обучение по цялата професия. След успешно приключило обучение и успешно положени държавни изпити се присъжда степен на професионална квалификация и се издава Свидетелство с номенклатурен номер 3-54.

12. Може ли да се проведат държавни изпити за дистанционно обучение през платформата за обучение?

Не, изпитите задължително са присъствени. ЦПО Хармония насрочва изпитите в почивни дни /събота и неделя/ за удобство на пътуващите лица извън София.

13. Дължа ли някаква сума при неуспешно завършване или неявяване на държавният изпит?

Дължи се единствено сумата по договор, сключен в началото на обучението. Ако е платена в самото начало не дължите нищо, но ако е платена само част и прекъснете обучението Хармония ще изисква доплащането на сумата по съдебен път.

14. По какъв начин се провежда дистанционното обучение?

Преди стартиране на дистанционно обучение, обучаемите трябва да са разгледали платформата за дистанционно обучение Мудъл и да са прочели инструкциите за обучение. /вход от сайта на ЦПО Хармония/

Всяко лице получава 7 дни преди започването на обучението потребителско име и индивидуална парола за достъп до платформата за дистанционно обучение, както и график за видео консултации, лекции и тестове по всеки един предмет. Видео консултациите се провеждат в извънработно време – вечер. Те не са задължителни като присъствие, но са желателни за по-лесно усвояване на материала по съответния учебен предмет. По всеки предмет има лекционен материал и достъпът до него е свободен по време на цялото обучение. Оценяването по всеки предмет завършва с тест, който е също дистанционен и се намира в платформата за дистанционно обучение - достъпът до него е свободен също по време на цялото обучение. Всяко лице има право на един опит за решаване на теста. Ако поради технически проблем /разпад на интернет връзката или др./ теста не може да бъде завършен и системата генерира оценка Слаб 2, обучаемото лице трябва да се свърже с учебен отдел на Хармония и да поиска допълнителен достъп с парола.

Приключването на обучението завършва задължително с присъствен изпит по теория и по практика.

15. Как мога да разбера какво ще изучавам по дадената специалност?

В сайта на Хармония има изброени всичките специалности:

Линка води до учебният план със всичките предмети за цялата специалност и на вашата електронна поща 3 дни преди започването на обучението ще получите график за обучението ви.

16. Мога ли да се запозная предварително с платформата за дистанционно обучение?

Платформата за дистанционно обучение може да разгледате като гост тук

17. Къде да открия инструкциите за работа с платформата за дистанционно обучение?

Подробни инструкции за работа с платформата може да получите тук

18. Специалността, която ме интересува към коя професия се отнася и от коя степен е?

На нашия сайт е публикуван списък с всички 361 специалности, за които ЦПО Хармония има лиценз за провеждане на обучение

19. Къде трябва да си изпратя необходимите документи за записване за обучение?

Получател:

Център за професионално обучение Хармония

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 /зад НБУ/, НСОУ София сграда 2, ет. 4

понеделник до петък – 9:00 ч. – 17:00 ч.

Любомир Ценов GSM:0898216923

20. Могат ли лично да се подават документи за обучение?

Да. На посоченият адрес и работно време

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21/зад НБУ/, 151 училище, сграда 2, ет.4

Понеделник до петък - 9,00 ч. - 17,00 ч.

21. Как може да се извърши плащането за съответното обучение?

На място или по банков път. Сметката е публикувана в раздел контакти на сайта.

22.Къде мога да намеря списък с всичките ви лицензирани 361 специалности?

Тук може да разгледате всичките лицензирани специалности на Хармония

23. Къде мога да намеря пълен списък с всички професии и специалностите към тях, по които може да се провежда обучение в България?

Пълен списък на всички професии и специалности в България е публикуван на сайта на Националната агенция за професионално образование и обучение

24. Мога ли да получа по-подробно информация за преподавателите в ЦПО Хармония?

Преподавателите в ЦПО Хармония са утвърдени в теорията и доказали се в практиката специалисти. Срещата Ви с тях, въпреки дистанционната форма на обучение, ще бъде по време на видеоконсултациите, за провеждането на които ще получите график при стартиране на обучението.

Image Medium: Alt
Undefined