КРАТЪК КУРС - КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ (Windows XP, Word, Excel)


21.04.2014

 

Компютърно обучение (Windows XP, Word, Excel)

 

Компетенции – след завършване на курса
 

     Да знае:

  • Базисни познания за работа в Windows среда;
  • Да познава конкретните възможности на текстообработващата програма Word и възможностите, които предлага Excel;

      Да може:

  • Да прилага и използва практически операциите, които предлагат двете програми;

Изучавани предмети

№ по
ред

 

Наименование на предметите

Брой часове

90 часа

 

Запознаване с Windows среда

 

1.

Въведение в работата с персонален компютър

 

2.

Елементи на прозорец.Работа с клавиатура  и мишка

 

3.

Операции с прозорци - преместване, оптимизиране, промяна и затваряне.

 

4.

Получаване на помощна информация.Видове помощ

 

5.

Стартиране на програма. Работа с меню. Запознаване с ивицата с менюта. Приключване на програма

 

6.

Меню START. Стартиране на програми под WINDOWS

 

7.

Основни операции и работа в операционната среда на WINDOWS

 

 

MS Word

 

8.

Видове текстообработващи програми. Въведение в WORD

 

9.

Структура на текста. Основни единици - символ, дума, изречение, ред, колона, абзац, страница, документ

 

10.

Въвеждане и коригиране на текст. Маркиране на текст с мишка и клавиатура.

 

11.

Файлове и операции - създаване, отваряне, затваряне, записване на документ

 

12.

Редактиране на текст. Местене на маркиран текст, заместване на текст, изтриване на текст.

 

13.

Копиране, изрязване и вмъкване

 

14.

Форматиране на текст. Смяна на шрифт, големина и начертание на букви

 

15.

Абзац. Подравняване, промяна на големината на полетата и разстоянията между редовете.

 

16.

Прилагане на шрифтове. Прилагане на цвят

 

17.

Проверка на правопис. Използване на граматически коректор

 

 

MS Excel

 

18.

Създаване на таблица. Обработка на таблица, вмъкване на ред, колона, промяна на ширина и дебелина на колоните и редовете

 

19.

Работа с EXCEL. Възможности на функциите в EXCEL

 

20.

Създаване на база данни. Сортиране. Филтриране

 

21.

Вмъкване на работни листа в работна книга. Изработване на работни листа.

 

22.

Въвеждане на текст и числа. Избиране на клетки. Регулиране на клетки. Вмъкване  на нови клетки, вмъкване на редове и на колони.

 

23.

Използване на формуляри

 

Документ
Завършването на курса се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба №4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.