3220101 - Библиотекознание

OПИСАНИЕ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Библиотечно-информационни науки и архивистика: Код:322
Професия: Библиотекар: Код:322010
Специалност: Библиотекознание: Код:3220101
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Още
1 5 stars