Рейтинг: 
Average: 4.9 (56 votes)

„Хармония 1” е дружество с ограничена отговорност (ООД) създадено през 2005г. и регистрирано по Търговския закон с основна насока на действие – професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането, и посредничеството при търсене и намиране на работа.

Нашата цел е да постигаме качествено професионално образование и обучение – което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на образователните и на обучаващите институции, на работодателите, на синдикатите.

Нашата мисия е да осъществяваме дейността си в насока на образованието и професионалната квалификация на безработни лица, служители на организации нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика.

В основата на потенциала на фирмата е опита на собствениците и служителите придобит в продължение на многогодишната им работа свързана с образованието, квалификацията и преквалификацията на младежи и възрастни. Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността ние се ориентираме към перспективни и търсени професионални направления, професии специалности, които са от изключителна важност за бъдещето на нацията.

Нашата визия за бъдещето. Развитието на фирмата като съвременна модерна институция от европейски тип, която чрез средствата на научно-техническия прогрес и използвайки човешкия потенциал развива концепция за професионално образование, обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.


Център за Професионално Обучение към„Хармония 1”ООД  е с придобита Лицензия № на НАПОО 200812729 от 18.03.2009 г.

До 2018 година е вече със седем лицензии , даващи правото на организацията да обучава професионално по 362 специалности.

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички лицензирани от нея професии за професионално обучение, като са обучени над 2500 души по някои от следните професии:

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ


 

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички изброени езикови обучения

Английски език А1, А2, В1

Немски език А1, А2, В1

Френски език А1, А2, В1

Испански език А1, А2, В1

Гръцки език А1, А2, В1

Италиански език А1, А2, В1

Турски език А1, А2, В1

Руски език А1, А2, В1

Китайски език А1, А2, В1

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички изброени ключови компетентности

Компютърно обучение - Word, Excel, Power Point, Internet

Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията

Работа с MS Word

Работа с MS Excel

Общуване и комуникация

Умения за работа в условия на стрес

Умения за работа в екип

Ефективно управление на времето

Управление на конфликти

Лидерски умения

Предприемачество

Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда


ЦПО „Хармония”  провежда ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

САМО ЧРЕЗ ИЗПИТ (без да е необходимо да посещавате курс) за валидиране (проверка) на знанията, съгласно чл. 40 от ЗПОО можете да получите:

СВИДЕТЕЛСТВО (за цялостен курс) или

УДОСТОВЕРЕНИЕ (за част от професията)

Забележка: кандидата за свидетелство трябва да е работил минимум 6 месеца по избраната от него професия и това да е отразено в трудовата му книжка.


ЦПО „Хармония” е провел обучение по следните Европейски програми:

През 2009г. са обучени по програма ФАР – 10 лица по специалността Застрахователно и осигурително дело

през 2010 г. са обучени 85 лица над 55г. по програмата „Отново на работа” (по специалността Застрахователно и осигурително дело)

през 2011г. са обучени 80 лица по фаза 2 на ОП Развитие на човешките ресурси по професията „Организатор на туристическа агентска дейност”;

през 2011г. са обучени 18 безработни лица по програма (схема) „Развитие”;

ЦПО „Хармония” е обучило 400 лица от „Български пощи” АД по професията Организатор на туристическа агентска дейност.

през 2010-2012г. са обучени 60 лица по програма „Аз мога повече” по професионални направления и ключови компетенции (чуждоезиково обучение): английски език, немски език, френски език.

През 2013г. са обучени 85 лица по фаза 2 на ОП Развитие на човешките ресурси – „Обучение на обучители“ за лица над 55г. възраст на служители на Български пощи.

през 2013г. са обучени по програма „Аз мога повече“ по професионални направления за професионално обучение – 190 лица със свидетелства и 352 с удостоверения за част от професията и 58 лица за ключови компетенции (чуждоезиково обучение) – английски език, немски език, френски език, испански и гръцки език.

през 2013г. са обучени 500 лица по специализираната програма за първоначално обучение на охранители.


Част от обучението (групите по професионално обучение) и ключови компетенции (чуждоезиково обучение) по „Аз мога повече” е дистанционно.

През 2014г. са обучени 10 лица до 29г. възраст по част от професията по  специалност „Бизнес-администрация“ 600 часа като изпълнител на обществена поръчка по ОП „Развитие на човешките ресурси“

През 2014г. са обучени в гр. Хасково -  15 лица по ключова компетентност за повишаване на знанията по „хотелиерство и ресторантьорство“ като изпълнител на обществена поръчка от областна администрация Хасково по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България

През 2015 година са обучени над 500 лица по професионални обучения и са издадени над 200 удостоверения за професионално обучение, а също така са обучени над 200 лица по езикови обучения.

През 2016 година в ЦПО Хармония ще се обучават лица по програма Ваучери за заети лица, която е продължение на програмите с ваучери - Аз мога и Аз мога повече.

ЦПО „Хармония” има дългосрочни договори за обучение на кадри от охранителния бизнес.


Частен професионален колеж Хармония е лицензиран  на 04.06.2010 с две специалности:

код 3450212  Предприемачество и мениджмънт

код 8110102  Организация и управление на хотелиерството


Срокът на обучението в колежа е 2 години (4 семестъра)

Колежаните се обучават  в три форми:

редовна

задочна

модулна

През юни 2012г. се дипломира първия випуск на Колежа по специалността Предприемачество и мениджмънт.


След успешно завършване в Колеж Хармония, може да се продължи обучението в  посочените по-долу висши учебни заведения

Нов български университет 

Висше училище по икономика и сигурност

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите

Висше училище по мениджмънт

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг