Рейтинг:
Average: 4.8 (13 votes)

Частен професионален колеж „Хармония“ е основан през 2010 година със Заповед РД 14-56/04.06.2010г. на Министъра на образованието и науката публикувана в Държавен вестник.

Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове по:

  1. Професионално направление код 345 „Администрация и управление“ по професия код 345020 Фирмен мениджър, по специалност: код 3450212 Предприемачество и мениджмънт - в четвърта степен на професионална квалификация по рамкова програма Г в дневна, задочна и модулна форма на обучение с прием след завършено средно образование
  2. Професионално направление 811 „Xoтелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, по професия код 811010 Xoтелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на хотелиерството - в четвърта степен на професионална квалификация по рамкова програма Г в дневна, задочна и модулна форма на обучение с прием след завършено средно образование
Български