Рейтинг:

Всеки успешно завършил езиково обучение получава сертификат удостоверяващ нивото му на  знания по даденият език.